Zadzwoń +48 503 978 397

OBOWIĄZUJĄCE AKTY PRAWNE

PRZEPISY REGULUJĄCE UPRAWNIENIA ENERGETYCZNE TZW. „SEPOWSKIE”:

PRAWO BUDOWLANE: PRZEPISY TECHNICZNO-BUDOWLANE – WARUNKI TECHNICZNE

Przepisy regulujące prawo budowlane: ROZPORZĄDZENIA WYKONAWCZE

Rozporządzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Dz.U.12.462 Zmiany: Dz.U.13.762 par.1, Dz.U.15.1554 par.1 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30.08.2004 r. w sprawie warunków i trybu postę- powania w sprawach rozbiórek nieużytkowanych lub niewykończonych obiektów budowlanych. Dz.U.04.198.2043 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. Dz.U.02.108.953 Zmiany: Dz.U.04.198.2042, Dz.U.15.1775 par. 1 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19.11.2001 r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego. Dz.U.01.138.1554 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno–kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. Dz.U.95.25.133 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.09.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Dz.U.14.1278 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24.07.2015 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, i decyzji o pozwoleniu na budowę, oraz zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Dz.U.15.1146 Zmiany: Dz.U.15.1961 par.1 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego. Dz.U.03.120.1134 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Dz.U.03.120.1126

NORMALIZACJA I NORMY W BUDOWNICTWIE

SKUTKI DZIAŁANIA ŻYWIOŁU – PRZEPISY SZCZEGÓLNE

BHP – KODEKS PRACY I PRZEPISY WYKONAWCZE

Ustawa z dnia 26.06.1974 r. – Kodeks pracy. t.j.: Dz.U.14.1502 Zmiany: Dz.U.14.1662 art.1, Dz.U.15.1066 art.2, Dz.U.15.1220 art.1, Dz.U.15.1224 art.3, Dz.U.15.1240 art.51, Dz.U.15.1268 art.1, Dz.U.15.1735 art.5, Dz.U.16.868 art.33 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28.12.2009 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchamianiu instalacji gazowych gazu ziemnego. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1.10.1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1.10.1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach ścieków. Dz.U.93.96.438 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27.01.1994 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu środków chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków. Dz.U.94.21.73 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27.07.2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Dz.U.04.180.1860 Zmiany: Dz.U.05.116.972 par.1, Dz.U.07.196.1420 par.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2.09.1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy. Dz.U.97.109.704 Zmiany: Dz.U.04.246.2468, Dz.U.05.117.986 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. t.j.: Dz.U.03.169.1650 Zmiany: Dz.U.07.49.330 par.1, Dz.U.08.108.690 par.1, Dz.U.11.173.1034 par.1 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28.03.2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych. Dz.U.13.492 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. Dz.U.01.118.1263 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy. Dz.U.02.191.1596 Zmiany: Dz.U.03.178.1745 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Dz.U.03.47.401 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23.12.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji i magazynowaniu gazów, napełnianiu zbiorników gazami oraz używaniu i magazynowaniu karbidu. Dz.U.04.7.59 Ustawa z dnia 30.10.2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. t.j.: Dz.U.15.1242 Zmiany: Dz.U.15.1066 art.12, Dz.U.15.1442 (sprost.)

AZBEST W BUDOWNICTWIE

PRAWO WODNE

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

ENERGETYKA

Ustawa z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne. t.j.: Dz.U.12.1059 Zmiany: Dz.U.13.984 art.1; Dz.U.13.1238 art.2, Dz.U.14.457 art.2, Dz.U.14.490, Dz.U.14.900art.2, Dz.U.14.942, Dz.U.14.1101 art.4, Dz.U.14.1662 art.7, Dz.U.15.151 art.2, Dz.U.15.478 art.179, Dz.U.15.942 art.1, Dz.U.15.1618 art.1, Dz.U.15.1893 art.8, Dz.U.15.1960 art.3, Dz.U.15.478 art.222, Dz.U.15.2365 art.2, Dz.U.16.266 art.3, Dz.U.16.925 art.2 Ustawa z dnia 29.08.2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków. Dz.U.14.1200 Zmiany: Dz.U.15.151 art.5 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2.07.2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego. t.j.: Dz.U.14.1059 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i z dnia 15.01.2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych. Dz.U.07.16.92 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 04.05.2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego. Dz.U.07.93.623 Zmiany:Dz.U.08.30.178 par.1, Dz.U.08.162.1006 par.1 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Polityki Społecznej z dnia 28.04.2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń instalacji i sieci. Dz.U.03.89.828 Zmiany: Dz.U.03.129.1184 (sprostowanie błędów), Dz.U.05.141.1189 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27.02.2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej. Dz.U.15.376 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21.04.2015 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osoby uprawnionej do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej. Dz.U.15.607

WSPIERANIE TERMOMODERNIZACJI I REMONTÓW

POMIARY

PRZYKŁADOWE PYTANIA EGZAMINACYJNE GRUPA 1 ELEKTRYCZNA

 1. Omów budowę turbogeneratora
 2. Omów cechy szczególne układu mieszanego TN - C - S .
 3. Zasada działania wyłącznika różnicowo-prądowego.
 4. Do czego służy wyłacznik, rozłącznik, odłącznik.
 5. Omów budowę agregatu prądotwórczego
 6. Jak zbudowane są urządzenia elektrotermiczne.
 7. Jakie urządzenia stosuje się w sieci oświetlenia ulicznego.
 8. Jak jest odizolowany przewód jezdny b
 9. ędący pod napięciem od konstrukcji wsporczej.
 10. Jak klasyfikujemy urządzenia elektryczne w wykonaniu przeciwwybuchowym.
 11. Jakimi przyrządami wykonuje się pomiary rezystancji izolacji.

PRZYKŁADOWE PYTANIA EGZAMINACYJNE GRUPA 2 CIEPLNA

 1. Wymień kilka przykładowych prac szczególnie niebezpiecznych w kotłowniach. Omów sposób wykonywania jednej z nich.
 2. Co nazywamy siecią cieplną.
 3. Omów rodzaje kotłów centralnego ogrzewania.
 4. Jaką dokumentację eksploatacyjną musi posiadać sieć ciepłownicza.
 5. Jakie są przemysłowe urządzenia odbiorcze ciepła.
 6. Omów zasadę działania turbiny.
 7. Jakie znasz urządzenia odwadniające i dlaczego się je stosuje.
 8. Wymień podstawowe elementy sprężarkowego urządzenia chłodniczego.
 9. W jaki sposób można regulować wydajność wentylatorów i dmuchaw.
 10. Podaj podstawowy podział sprężarek.
 11. Jakie jest zadanie podajnika zainstalowanego pod wylotem zbiornika węgla.
 12. odaj podstawowe wymagania dotyczące cieplnej pracy pieców przemysłowych.

PRZYKŁADOWE PYTANIA EGZAMINACYJNE GRUPA 3 GAZOWA

 1. Omów podział gazociągów ze względu na funkcję, ciśnienie i układ.
 2. Na ile grup dzielą się paliwa gazowe.
 3. Podaj właściwości gazu LPG.
 4. Co to jest strefa bezpieczeństwa.
 5. Do czego służy reduktor gazowy.
 6. Co obejmuje roczny zakres kontroli instalacji gazowej.
 7. Jakie są wymagania dla instalowania gazomierzy.
 8. Wymienić wymagania bhp przy obsłudze i konserwacji pieców.
 9. Wymień elementy turbiny gazowej.
 10. Wymień elemnty układu do pomiaru natężenia przepływu.
 11. Wymień indywidualny sprzęt ochrony dróg oddechowych.