Kursy SEP w języku Angielskim realizujemy dla grup/firm/przedsiębiorstw.
Dostosujemy terminy i czas realizacji kursów SEP!Mamy przyjemność ogłosić nową inicjatywę, która z pewnością zainteresuje wszystkich, którzy aspirują do zdobycia uprawnień SEP G1, G2 i G3. Nasza firma wprowadza nowość na rynku szkoleń elektroenergetycznych - oferujemy teraz kompleksowe szkolenia oraz egzaminy SEP w języku angielskim. To ogromna szansa dla międzynarodowych specjalistów oraz osób zainteresowanych rozwojem swojej kariery. Dzięki temu poszerzamy naszą ofertę, umożliwiając jeszcze większej liczbie osób zdobycie cennych uprawnień SEP.

Nasi kursanci teraz mają możliwość uczestnictwa w szkoleniach SEP G1, G2 i G3 w języku angielskim. Oferujemy wygodną formę szkoleń online, które umożliwiają zdobycie niezbędnej wiedzy z zakresu elektroenergetyki. Szkolenie ma charakter wykładu prowadzonego na żywo przez naszego specjalistę. Po odbyciu wykładu, tego samego dnia odbywa się egzamin - jest realizowany za pomocą wideo połączenia, co umożliwia wygodne przeprowadzenie egzaminu z dowolnego miejsca.

Nasze szkolenia i egzaminy w języku angielskim realizowane są w trybie jednodniowym, co zapewnia efektywność i oszczędność czasu. Cały proces, począwszy od szkolenia aż po egzamin, trwa około 5 godzin. Dzięki temu nasi uczestnicy mogą szybko i sprawnie zdobyć wymagane uprawnienia

Z nami zdobędziesz:

Uprawnienia SEP G1 do 1kV (lub powyżej) uprawnienia SEP G2, uprawnienia SEP G3.
Zarówno z zakresu eksploatacji jak i z zakresu dozoru!

Więcej informacji: skontaktuj się z nami telefonicznie pod numerem 503 978 397 lub mailowo pod adresem biuro@uprawnieniaelektryka.pl

Najbliższy termin szkolenia i egzaminu SEP G1/2/3 w Języku Angielskim:


We are pleased to announce a new initiative that is sure to be of interest to all those who aspire to obtain SEP G1, G2 and G3 licenses. Our company is introducing a novelty in the electrical training market - we now offer comprehensive training and SEP exams in English. This is a great opportunity for international professionals and those interested in developing their careers. As a result, we are expanding our offerings, enabling even more people to gain valuable SEP authorizations.

Our trainees now have the opportunity to take SEP G1, G2 and G3 training courses in English. We offer a convenient form of online training that allows you to gain the necessary knowledge of electrical engineering. The training is in the form of a live lecture given by our specialist. After the lecture, the exam is held on the same day - it is conducted via video connection, which allows you to conveniently take the exam from anywhere.

Our English training and exams are implemented in a one-day mode, which ensures efficiency and saves time. The entire process, from training to exam, takes about 5 hours. This allows our participants to quickly and efficiently gain the required authorizations

With us you will gain:

SEP G1 up to 1kV (or above), SEP G2 license, SEP G3 license.
Both in the field of operation and in the field of supervision!

More information: contact us by phone at 503 978 397 or by email at biuro@uprawnieniaelektryka.pl

The nearest date for SEP G1/2/3 training and exam in English: