Przypominamy, że opłatę za egzamin należy uiścić najpóźniej dzień przed jego terminem. Prosimy o dokonanie płatności na konto podane na fakturze. 

Regulamin serwisu - uprawnieniaelektryka.pl

Niniejszy dokument określa zasady funkcjonowania serwisu uprawnieniaelektryka.pl (dalej jako: „Serwis), dostępnego pod adresem https://uprawnieniaelektryka.pl prowadzonego przez

Centralny Ośrodek Kształcenia (NIP: 6342978338), adres poczty elektronicznej: biuro@uprawnieniaelektryka.pl, dalej powoływaną jako „Administrator”). Dokument niniejszy określa w szczególności rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu, jak i warunki świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz tryb postępowania reklamacyjnego, a także prawa i obowiązków Administratora i Użytkowników.


Spis treści:

§ 1 Definicje

§ 2 Postanowienia ogólne

§ 3 Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

§ 4 Wymagania techniczne

§ 5 Korzystanie z Serwisu

§ 6 Odstąpienie od umowy

§ 7 Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną

§ 8 Reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu

§ 9 Ograniczenie odpowiedzialności

§ 10 Dane osobowe

§ 11 Postanowienia końcowe


§ 1 Definicje

Regulamin – rozumie się przez to niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną;

Administratorem Pana/Pani/Państwa danych osobowych jest Centralny Ośrodek Kształcenia sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach ul. Adama Mickiewicza 21, 40-085 Katowice.

Inspektorem ochrony danych osobowych jest upoważniony przedstawiciel Centralnego Ośrodku Kształcenia

W sprawach dotyczących Pana/Pani/Państwa danych można wystąpić do nas lub do Inspektora w formie:


Listownej – na adres ul. Adama Mickiewicza 21, 40-085 Katowice

Telefonicznej – pod numer 32 20 17 035. Koszt połączenia zgodny z taryfą operatora.Użytkownik – rozumie się przez to korzystające z Serwisu: osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną;

Zarejestrowany użytkownik – rozumie się przez to korzystające z Serwisu: osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną i które dokonały Rejestracji;

Konsument – osoba fizyczna korzystająca z Serwisu w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

Przedsiębiorca – korzystające z Serwisu: osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, pod warunkiem wykorzystywania serwisu w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej;

Serwis – rozumie się przez to serwis internetowy działający pod adresem https://uprawnieniaelektryka.pl, prowadzony przez Administratora, umożliwiający Użytkownikom zamawianie produktów i usług;

Usługi elektroniczne – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Administratora w ramach funkcjonalności Serwisu;

Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana pomiędzy Administratorem, a Użytkownikiem na podstawie Regulaminu, w drodze jego akceptacji przez Użytkownika;

Oferta – rozumie się przez to zamieszczone w Serwisie przez Administratora ogłoszenie dotyczące oferowanych przez niego produktów, świadczonych przez niego usług lub prowadzonej przez niego działalności, stanowiące zaproszenie do Rejestracji w rozumieniu Kodeksu cywilnego;

Cennik – zestawienie ustalonych przez Administratora opłat za Usługi świadczone przez Administratora w ramach Serwisu, określone w Załączniku nr 1 do Regulaminu i stanowiące jego integralną treść. Cennik określa koszty oferowanych Usług i produktów

Rejestracja – jednorazowa czynność dokonywana przez Użytkownika w ramach Serwisu polegająca na wypełnieniu formularza rejestracyjnego w celu zapisania się na szkolenie;

RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych);

Operator płatności – oznacza PAYU.pl;

Licencja – niewyłączna, nieodpłatna licencja udzielana Użytkownikom przez Administratora na korzystanie z Serwisu;

 

§ 2 Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora,

warunki świadczenia tych usług,

warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną,

tryb postępowania reklamacyjnego.

Niniejszy Regulamin stanowi regulamin w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 j.t.).

Regulamin nie ma zastosowania do usług świadczonych przez Administratora w inny sposób, ani też do usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem innych serwisów.

Natychmiast po wyświetleniu Serwisu Użytkownik obowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem.

W przypadku usług świadczonych przez Administratora, które nie wymagają rejestracji wyświetlenie Serwisu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu, jeśli Użytkownik miał okazję się z nim zapoznać i w dalszym ciągu korzysta z Serwisu.

W przypadku usług świadczonych przez Administratora, które wymagają rejestracji Użytkownik podczas rejestracji potwierdza zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego Regulaminu. Potwierdzenie zapoznania się i zaakceptowania Regulaminu jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem korzystania z usług wymagających rejestracji.

Regulamin jest udostępniony Użytkownikowi nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtworzenie i utrwalenie. Użytkownik może uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym momencie pod adresem: https://uprawnieniaelektryka.pl/regulamin, a także poprzez zapisanie go w dowolnym formacie na wybranym przez siebie nośniku.

Regulamin sporządzony jest w języku polskim i stanowi wzorzec umowny w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

Administrator nie pobiera żadnych dodatkowych opłat ani świadczeń za możliwość komunikowania się z nim.

 

§ 3 Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

W ramach Serwisu Administrator świadczy m.in. następujące usługi elektroniczne:

udostępnianie materiałów i danych znajdujących się w Serwisie;

umożliwienie przesłania Administratorowi wiadomości za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w ramach Serwisu;

przesyłanie informacji handlowych w formie newslettera;

umożliwienie zapisania się na szkolenie i dokonania płatności za pośrednictwem Operatora płatności;

Administrator zastrzega sobie prawo wstrzymania świadczenia, wszystkich lub niektórych usług - bez podania przyczyny, aż do całkowitego usunięcia Serwisu, w drodze zmiany niniejszego Regulaminu z poszanowaniem praw Użytkowników.

Wszelkie elementy graficzne Serwisu, zastosowane w nich rozwiązania techniczne, elementy kontentu, jak i sposób w jaki elementy graficzne i kontent są przedstawione (układ), jak również oprogramowanie, bazy danych i inne materiały umieszczone w ramach Serwisu stanowią przedmiot prawa autorskiego Administratora i podlegają ochronie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

W celu korzystania z Serwisu Administrator udziela Użytkownikom niewyłącznej, niezbywalnej, nieprzenoszalnej, udzielonej na czas korzystania z Serwisu, Licencji na korzystanie z Serwisu. W ramach udzielonej Licencji Użytkownik uprawniony jest wyłącznie do tymczasowego zwielokrotniania Serwisu poprzez jego wyświetlanie w przeglądarce internetowej, w celu korzystania z dostępnych funkcjonalności w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem.

Działalność Serwisu polega jedynie na umożliwieniu Użytkownikom zamieszczania Ofert oraz promowania prowadzonej przez nich działalności. Administrator nie jest stroną umów zawartych przez Użytkowników na podstawie informacji uzyskanych za pośrednictwem Serwisu i nie ponosi wobec Użytkowników żadnej odpowiedzialności za należyte ich wykonanie.

 

§ 4 Wymagania techniczne

Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, za pośrednictwem, którego Administrator świadczy usługi elektroniczne:

komputer klasy PC lub inne urządzenie umożliwiające korzystanie z Serwisu;

dostęp do sieci Internet;

dostęp do poczty elektronicznej;

odpowiednie oprogramowaniem w postaci przeglądarki internetowej.

Zakazane jest korzystanie przez Użytkownika z Serwisu w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający uzasadnione interesy Administratora

 

§ 5 Korzystanie z Serwisu

Użytkownik ma możliwość zapisania się na szkolenie poprzez wypełnienie formularza Rejestracji.

W formularzu rejestracji Użytkownik podaje następujące dane: adres e-mail, dane teleadresowe, numer telefonu, adres do wysyłki uprawnień oraz dane do prawidłowego wystawienia faktury.

Użytkownik jest zobowiązany do podania prawdziwych danych przy rejestracji na szkolenie.

Użytkownik powinien powstrzymać się od umieszczenia danych, o których mowa w art. 9 RODO tj. danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz danych genetycznych, danych biometrycznych umożliwiających jednoznaczne zidentyfikowanie osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej. Podanie powyższych danych nie jest wymagane do korzystania z Serwisu.

Wypełniając formularz rejestracji Użytkownik potwierdza zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego Regulaminu. Potwierdzenia zapoznania się i zaakceptowania Regulaminu jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem założenia Konta użytkownika.


§ 6 Odstąpienie od umowy

Użytkownik, będący Konsumentem, który za pośrednictwem Serwisu zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.

Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Po wykonaniu usługi w całości, tj. skorzystaniu ze szkolenia, za wyraźną zgodą Użytkownika, Użytkownikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, zgodnie z art. 38 pkt 1) ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Niniejsze postanowienie stanowi informację dla Użytkownika o utracie prawa do odstąpienia od umowy po wykonaniu usługi.

Użytkownik może zrealizować uprawnienie do odstąpienia od umowy sprzedaży poprzez wysłanie wypełnionego i podpisanego oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres poczty elektronicznej biuro@uprawnieniaelektryka.pl. Wraz z oświadczeniem należy przesłać również informację o aktualnym numerze konta, na który należy dokonać zwrotu należności.

Wykonując prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży Użytkownik może skorzystać z formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą.

Administrator niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Użytkownika o odstąpieniu od umowy, zwróci Użytkownikowi wszystkie dokonane przez niego płatności.

 

§ 7 Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną

Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia przez Użytkownika korzystania z Serwisu.

Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, o której mowa w ust. 1, zostaje zawarta na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zaprzestania korzystania przez Użytkownika z Serwisu, poprzez jego opuszczenie - bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń.

Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegająca na zrejestrowaniu się użytkownika zostaje zawarta na czas nieoznaczony z chwilą zarejestrowania przez Użytkownika uczestnictwa w szkoleniu.

Użytkownik, będący Konsumentem, może w każdym czasie i bez wskazywania przyczyny rozwiązać umowę, o której mowa w ust. 3, z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia, poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@uprawnieniaelektryka.pl;

W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik dopuszcza się działań zabronionych przez obowiązujące przepisy prawne lub przez Regulamin, Administrator w zależności od rodzaju, skali i okoliczności naruszenia może:

upomnieć Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej,

rozwiązać umowę o świadczenie usług elektronicznych ze skutkiem natychmiastowym i usunąć użytkownika.


§ 8 Reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu

W razie wykrycia wad lub przerw w funkcjonowaniu Serwisu Użytkownik, będący Konsumentem, uprawniony jest do złożenia reklamacji.

Użytkownikowi, będącemu Przedsiębiorcą, nie przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady w funkcjonowaniu Serwisu.

Użytkownik może złożyć reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@uprawnieniaelektryka.pl;

Administrator rozpatrzy reklamację w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia jej otrzymania, informując Użytkownika niezwłocznie o jej wynikach.

Rozpoznanie reklamacji będzie polegać na wskazaniu, czy problemy z korzystaniem z Serwisu wynikły z przyczyn leżących po stronie Administratora, czy też z innych powodów niezależnych od Administratora. Jeżeli będzie możliwe takie ustalenie, Administrator wskaże te inne przyczyny.


§ 9 Ograniczenie odpowiedzialności

Administrator prowadzi bieżący nadzór nad technicznym funkcjonowaniem Serwisu, zapewniając poprawność jego działania. Administrator nie gwarantuje jednak stałej dostępności wszystkich funkcjonalności Serwisu, jak również ich bezbłędnego działania.

Administrator jest uprawniony do częściowego lub całkowitego wyłączenia funkcjonowania Serwisu, w celu przeprowadzenia jego naprawy lub modernizacji bez konieczności uprzedniego poinformowania o tym Użytkowników. W przypadku całkowitego wyłączenia serwisu Administrator zobowiązuje się do poinformowania Użytkowników za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres poczty elektronicznej powiązany z formularzem zgłoszeniowym.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:

szkody spowodowane przez Użytkowników poprzez naruszenie praw osób trzecich;

szkody powstałe na skutek braku ciągłości dostępu do Serwisu, będące następstwem siły wyższej;

problemy lub utrudnienia techniczne związane z działaniem, sieci telekomunikacyjnych, sprzętu komputerowego lub telekomunikacyjnego, należącego do Użytkownika, które utrudniają lub uniemożliwiają korzystanie z Serwisu.

Wobec Użytkowników będących Przedsiębiorcami Administrator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu powstania jakichkolwiek szkód, wynikających lub pozostających w związku z korzystaniem z Serwisu, z wyjątkiem szkody wyrządzonej przez Administratora z winy umyślnej.

 

§ 10 Dane osobowe

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Użytkowników określone zostały w „Polityce prywatności”, dostępnej pod adresem: https://uprawnieniaelektryka.pl/polityka-prywatnosci, stanowiącej integralną część niniejszego Regulaminu.


§ 11 Postanowienia końcowe

Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego w Serwisie. Regulamin może zostać utrwalony, pozyskany i odtworzony poprzez jego wydrukowanie lub zapisanie go na odpowiednim nośniku danych.

Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu okaże się niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w tym zakresie zostaje ono wyłączone, o ile strony inaczej nie postanowiły. Jeżeli jednak jakiekolwiek postanowienia niniejszego regulaminu okażą się nieważne, nie uchybia to ważności pozostałych - tak, iż w pozostałym zakresie Regulamin pozostaje w mocy.

O dokonanej zmianie Regulaminu Administrator poinformuje Użytkownika za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na adres poczty elektronicznej powiązany z formularzem zgłoszeniowym Użytkownika, na 14 dni przed ich wejściem w życie.

Użytkownik może nie zaakceptować zmian Regulaminu poprzez żądanie usunięcia zgłoszenia w terminie 7 dni.