Zadzwoń +48 503 978 397

Najczęsciej zadawane pytania

1. Jak mogę zapisać się na szkolenie i egzamin.

2. Ile będę czekać na uprawnienia?

Uprawnienia wysyłamy listownie po egzaminie po spełnieniu następujących warunków :

  1. Dostarczenie listownie wniosku o sprawdzenie kwalifikacji.
  2. Opłacenie należności za przeprowadzone szkolenie oraz egzamin.

- Na terytorium Polski przesyłki zawierające uprawnienia lub faktury realizowane są za pośrednictwem Poczty Polskiej - wysyłane są listem poleconym ekonomicznym.

- Poza terytorium Polski, do faktury zostanie doliczony koszt wysyłki zgodny z cennikiem Poczty Polskiej.

 

3. Jak wygląda szkolenie oraz egzamin online ?

Szkolenie jest prowadzone przez odpowiednio przygotowaną platformę internetową - przez przeglądarkę Internetową, bez potrzeby instalowania dodatkowych programów. W trakcie szkolenia każdy z uczestników spotkania, ogląda prezentację wraz z jej omówieniem (wykład prowadzony jest na żywo).W trakcie wykładu jest możliwość zadawania pytań na czacie tekstowym. Po wykładzie każdy z uczestników pojedynczo będzie łączony z komisją kwalifikacyjną, gdzie przeprowadzony zostanie egzamin ustny w trybie wideo konferencji.

Po zapisaniu się na szkolenie dzień przed jego rozpoczęciem wyślemy na podany adres e-mail odnośnik do strony internetowej na której odbywa się wykład oraz egzamin.

Do udziału w spotkaniu wymagany jest :
Komputer z kamerą i mikrofonem (najlepiej laptop)
Aktualna przeglądarka Internetowa (zalecamy google chrome)
Dostęp do sieci Internet.

4. Kto może ubiegać się o Świadectwo Kwalifikacyjne tzw. „sepowskie”? / Kto może przystąpić do egzaminu tzw.”sepowskiego”?

Każdy kto ma ukończony 18 rok życia najpóźniej w dniu przystąpienia do egzaminu, posiada minimum wykształcenie podstawowe. 

5. Ile trwa szkolenie?

Szkolenie trwa jeden dzień. Bezpośrednio po szkoleniu trwającym około trzech do czterech godzin zegarowych uczestnicy zdają egzamin państwowy. Szkolenia prowadzone są w formie wykładu z elementami prezentacji multimedialnej. Na kursie poruszana jest tematyka niezbędna na stanowiskach pracy związanych z użyciem instalacji energetycznych, ciepłowniczych oraz gazowych. 

6. Kiedy odbywa się egzamin?

Bezpośrednio po szkoleniu. Komisja Kwalifikacyjna przeprowadza egzamin ustny, po którym uzyskuje się Państwowe Świadectwo Kwalifikacyjne. Kursy prowadzone są przez praktyków z wieloletnim doświadczeniem, co wpływa na wysoką zdawalność. Terminy szkoleń znajdują się w zakładce TERMINARZ. 

7. Kiedy wpłacić pieniądze za kurs?

Opłatę należy uiścić przelewem na podstawie faktury. Faktura standardowo wystawiana jest następnego dnia roboczego po szkoleniu.

8. Czy można przystąpić do egzaminu nie przychodząc na szkolenie?

Tak, jeżeli uczestnik posiada odpowiednią wiedzę, aby zdać egzamin. 

9. Odnowienie/Przedłużenie uprawnień.

Według obowiązujących przepisów każdy, kto chce odnowić lub przedłużyć Świadectwo Kwalifikacyjne uprawniające do obsługi, montażu,remontu, konserwacji, zakresu kontrolno- pomiarowego przy urządzeniach, instalacjach i sieciach energetycznych zobowiązany jest przystąpić do egzaminu przed Komisją Kwalifikacyjną w celu uzyskania nowego Świadectwa z nowym numerem. 

10. Jak można uzyskać duplikat Świadectwa?

Duplikat można uzyskać zgłaszając się do Komisji Kwalifikacyjnej, która wydała Świadectwo i opłacając koszt duplikatu w wysokości 50 zł brutto. 

11. Gdzie znajdę materiały szkoleniowe?

Materiały szkoleniowe dla grup G1 oraz G2 można otrzymać pod warunkiem zapisania się na szkolenie na naszej stronie oraz zgłoszenie się mailowo pod adres biuro@uprawnieniaelektryka.pl

12. Gdzie znajdę przykładowe pytania egzaminacyjne?

Przykładowe pytania egzaminacyjne znajdują się w zakładce BAZA WIEDZY. 

13. Gdzie znajdę dane do wpłaty?

Obsługa administracyjna Komisji Kwalifikacyjnej zajmuje się:

 OMIKON Sp. z o. o.

40-085 Katowice

Ul. Adama Mickiewicza 21

NIP: 6342978338 Regon; 386353417

14. Jaka jest cena egzaminu „sepowskiego”?

Zgodnie z § 14 ust 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji (Dz. U. z 2003 nr 89, poz. 829) opłata egzaminacyjna za sprawdzenie kwalifikacji od 1 stycznia 2022 r. wynosi 301 zł za jeden egzamin. 

15. Czy świadectwa wydawane przez Państwa Komisje Kwalifikacyjną są tak samo ważne jak SEP-u?

Tak, Komisja Kwalifikacyjna powołana przy Stowarzyszeniu Elektroenergetyków Polskich posiada takie same uprawnienia do wydawania Świadectw Kwalifikacyjnych z grupy G1/G2/G3 tzw. uprawnień elektrycznych/elektryka/ sepowskich,  jak Stowarzyszenie Elektryków Polskich (SEP), Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (SIMP), Naczelna Organizacja Techniczna Federacji Stowarzyszeń NaukowoTechnicznych (NOT). 

16. Czym różni się egzamin z Eksploatacji od egzaminu z Dozoru?

Egzamin z Eksploatacji różni się od egzaminu z Dozoru zakresem wiedzy oraz rodzajem pełnionych stanowisk. Eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci mogą zajmować się osoby, które spełniają wymagania kwalifikacyjne dla następujących rodzajów prac i stanowisk pracy: 1) eksploatacji - do których zalicza się stanowiska osób wykonujących prace w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym; 2) dozoru - do których zalicza się stanowiska osób kierujących czynnościami osób wykonujących prace w zakresie określonym w pkt 1 oraz stanowiska pracowników technicznych sprawujących nadzór nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci. 

17. Jaki jest zakres wiedzy / tematyki egzaminu z Eksploatacji?

Osoby przystępujące do egzaminu z Eksploatacji powinny wykazać się wiedzą dotyczącą tematyki: zasad budowy, działania oraz warunków technicznych obsługi urządzeń, instalacji i sieci, zasad eksploatacji oraz instrukcji eksploatacji urządzeń ,instalacji i sieci, zasad i warunków wykonywania prac kontrolno–pomiarowych i montażowych, zasad i wymagań bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy, instrukcji postępowania w razie awarii, pożaru, lub innego zagrożenia bezpieczeństwa obsługi urządzeń, lub zagrożenia życia, zdrowia i środowiska. 

18. Jaki jest zakres wiedzy/tematyki egzaminu z Dozoru?

Osoby przystępujące do egzaminu z Dozoru powinny wykazać się wiedzą dotyczącą tematyki: przepisów dotyczących przyłączania urządzeń i instalacji do sieci ,dostarczania paliw i energii oraz prowadzenia ruchu i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci, przepisów i zasad postępowania przy programowaniu pracy urządzeń ,instalacji i sieci z -uwzględnieniem zasad racjonalnego użytkowania paliw i energii, przepisów dotyczących eksploatacji ,wymagań w zakresie prowadzenia dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej oraz stosowania instrukcji eksploatacji urządzeń instalacji i sieci, przepisów dotyczących budowy urządzeń ,instalacji i sieci oraz norm i warunków technicznych jakim powinny odpowiadać te urządzenia, instalacje i sieci, przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, z uwzględnieniem udzielania pierwszej pomocy oraz wymagań ochrony środowiska, zasad postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu urządzeń przyłączonych do sieci, zasad dysponowania mocą urządzeń przyłączonych do sieci, zasad i warunków wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych. 

19. W jakich Państwach mogę posługiwać się Świadectwami Kwalifikacyjnymi?

Na terenie całego kraju oraz Państw członkowskich UE. 

20. Czy oferują Państwo tłumaczenie przysięgłe Świadectw Kwalifikacyjnych?

Tak, istnieje możliwość przetłumaczenia uprawnień w następujących językach i cenach: 

Język Koszt
j.angielski 65zł
j.niemiecki 65zł

 

21. Czy do wymiany żarówki wymagane jest posiadanie uprawnień SEP?

Nie, jeżeli żarówka jest zamontowana w urządzeniu elektrycznym o napięciu nie wyższym niż 1 kV i mocy znamionowej nie wyższej niż 20 kW, jeżeli w dokumentacji technicznej urządzenia określono zasady jego obsługi. Tak, jeżeli co najmniej jeden z wyżej wymienionych warunków nie jest spełniony. Stanowi o tym §4 pkt. 1 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci. (Dz.U. 2003 nr 89 poz. 828, Dz.U. 2005 nr 141 poz. 1189) § 4. Nie wymaga się potwierdzenia posiadania kwalifikacji w zakresie obsługi urządzeń i instalacji u użytkowników eksploatujących: 1) urządzenia elektryczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV i mocy znamionowej nie wyższej niż 20 kW, jeżeli w dokumentacji urządzenia określono zasady jego obsługi; 2) urządzenia lub instalacje cieplne o mocy zainstalowanej nie wyższej niż 50 kW. 

22. Czy przeprowadzają Państwo szkolenie z Autoklawów?

Tak. Kurs obsługi autoklawów składa się z części teoretycznej i kończy się egzaminem przed komisją energetyczną i wydaniem przez nich stosownego świadectwa kwalifikacji w zakresie eksploatacji urządzeń i instalacji: autoklawów. Szkolenie ma na celu przygotowanie słuchaczy do egzaminu kwalifikacyjnego dotyczącego obsługi autoklawów (wyparzarek, sterylizatorów). 

23. Czy przeprowadzają Państwo kurs Palacza Co?

Tak. Kurs palacza CO składa się z części teoretycznej i kończy się egzaminem przed komisją energetyczną i wydaniem przez nich stosownego świadectwa kwalifikacji w zakresie eksploatacji urządzeń i instalacji: kotłów parowych i / lub wodnych. 

24. Czy przeprowadzają Państwu kurs dla Monter sieci wodnych i kanalizacyjnych?

Tak, monterzy sieci wodnych i kanalizacyjnych mogą uzyskać u nas Świadectwa Kwalifikacyjne uprawniające do obsługi, montażu, remontów oraz zakresu kontrolno-pomiarowego w grupie G2 cieplnej. 

25. Skończyłem zawodówkę/liceum/technikum/szkołę wyższą, chciałbym zdobyć uprawnienia Sep do 1Kv.

Zdobycie uprawnień elektrycznych nie jest uwarunkowane ukończeniem żadnej szkoły o szczególnym profilu (np. technicznym, elektrycznym etc.). Jeśli jednak mamy świadomość, iż stan naszej wiedzy w zakresie instalacji elektrycznych nie jest wystarczający, dobrym krokiem jest uczęszczanie na właściwy kurs przygotowawczy. Pełną ofertę naszych szkoleń znajdziesz w zakładce KURSY ZAWODOWE. Po odbyciu kursu można podejść do egzaminu. 

26. Ile trwa szkolenie online?

Szkolenie G1/G2/G3 wraz z egzaminami trwa od 5 - 6 godzin.