Najczęściej zadawane pytania

Jak mogę zapisać się na szkolenie i egzamin?

Na szkolenie możesz zapisać się w następujący sposób :

- telefonicznie pod numerem 503 978 397

- w rozmowie na czacie z doradcą

- samemu pod adresem https://uprawnieniaelektryka.pl/terminarz

- Mailowo pod adresem biuro@uprawnieniaelektryka.pl

Ile będę czekać na uprawnienia?

Uprawnienia wysyłamy niezwłocznie po odnotowaniu wpłaty listem poleconym poczty polskiej.

Zaświadczenie razem z numerem uprawnień otrzymasz mailowo maksymalnie do 24 godzin po zdanym egzaminie (pod warunkiem opłacenia faktury).  

Jak wygląda szkolenie oraz egzamin online ?

Szkolenie jest prowadzone przez odpowiednio przygotowaną platformę internetową - przez przeglądarkę Internetową, bez potrzeby instalowania dodatkowych programów. W trakcie szkolenia każdy z uczestników spotkania, ogląda prezentację wraz z jej omówieniem (wykład prowadzony jest na żywo).W trakcie wykładu jest możliwość zadawania pytań na czacie tekstowym. Po wykładzie każdy z uczestników pojedynczo będzie łączony z komisją kwalifikacyjną, gdzie przeprowadzony zostanie egzamin ustny w trybie wideo konferencji.

Po zapisaniu się na szkolenie dzień przed jego rozpoczęciem wyślemy na podany adres e-mail odnośnik do strony internetowej na której odbywa się wykład oraz egzamin.

Do udziału w spotkaniu wymagany jest :
Komputer z kamerą i mikrofonem (najlepiej laptop)
Aktualna przeglądarka Internetowa (zalecamy google chrome)
Dostęp do sieci Internet.

Jakie warunki muszę spełnić aby przystąpić do szkolenia i egzaminu?

Informujemy, iż w związku ze zmianą Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci z dnia 01.07.2022 (Dz.U. z 2022 r. poz. 1392), w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy prawa informujemy, iż do wniosku o potwierdzenie posiadanych kwalifikacji przy eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci należy dołączyć dokumenty potwierdzające posiadanie wiedzy wymaganej w tym zakresie.
Dokumentami takimi są:
1) świadectwo lub dyplom potwierdzające uzyskanie tytułu zawodowego,
2) świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe,
3) certyfikat kwalifikacji zawodowej lub dyplom zawodowy,
4) świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski
Posiadanie wymaganej wiedzy mogą również potwierdzać poniższe dokumenty:
1) świadectwo ukończenia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci;
2) zaświadczenie o przebiegu nauczania wydane przez szkołę, o której mowa w pkt 1, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2021 r. poz. 1915 oraz z 2022 r. poz. 583 i 1116), potwierdzające kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci;
3) zaświadczenie wystawione przez pracodawcę, potwierdzające doświadczenie zawodowe i staż pracy umożliwiające nabycie umiejętności związanych z wykonywaniem prac eksploatacyjnych urządzeń, instalacji i sieci.

 

Ile trwa szkolenie?

Wykład wraz z egzaminem trwa około 5 godzin.

Kiedy odbywa się egzamin?

Egzamin odbywa się zaraz po wykładzie - w ten sam dzień.

Kiedy wpłacić pieniądze za kurs?

Opłatę należy wnieść przed podejściem do egzaminu. Po zapisie na szkolenie mailowo prześlemy stosowną fakturę elektronicznie.

Obowiązek uiszczenia opłaty przed egzaminem nakłada na komisję rozporządzenie Ministra klimatu i środowiska z dnia 1.07.2022r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji
przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220001392/O/D20221392.pdf

Rozporządzenie to nakłada obowiązek uiszczenia opłaty za egzamin przed egzaminem :

§ 7. 1. Egzamin przeprowadza się na wniosek osoby ubiegającej się o potwierdzenie posiadanych kwalifikacji przy eksploatacji
urządzeń, instalacji i sieci albo na wniosek pracodawcy zatrudniającego tę osobę.

4. Do wniosku dołącza się:
1) kopię dokumentu, o którym mowa w § 6 ust. 2 lub 3;
2) potwierdzenie uiszczenia opłaty.

Czym różni się eksploatacja od dozoru ?

Eksploatacja - świadectwo dedykowane dla osób, które wykonują pracę w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym.

Dozór - jest to świadectwo dedykowane dla osób nadzorujących pracę innych pracowników zajmujących się eksploatacją w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym (dozór to np. sporządzanie protokołów, wydawanie poleceń pisemnych).

Więcej informacji odnośnie podziału oraz rodzaju uprawnień znajdą Państwo w artykule na naszym blogu :
https://uprawnieniaelektryka.pl/blog/rodzaje-uprawnien-sep

Czy uprawnienia są ważne w innych krajach ?

Uprawnienia są ważne w Polsce a także w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej i państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - na podstawie regulacji dotyczących wzajemnej uznawalności uprawnień zawodowych.

Czy mogę przetłumaczyć świadectwo ?

Uprawnienia można u nas przetłuamczyć na język angielski oraz niemiecki.
Koszt tłumaczenia jednego świadectwa to 65zł.

Gdzie znajdę wzór zaświadczenia wystawionego przez pracodawcę, potwierdzające doświadczenie zawodowe i staż pracy ?