Uprawnienia Elektryczne G1

Autor: Paweł Dodano: 29 marca 2023
Uprawnienia Elektryczne G1

UPRAWNIENIA ELEKTRYCZNE (tzw. SEP G1)

 

Uprawnienia elektryczne G1 nadawane są przez komisje kwalifikacyjne powołane przez Urząd Regulacji Energetyki. Komisje powołuje się przy stowarzyszeniach naukowo - technicznych. Przykładem takiego stowarzyszenia jest to z którym współpracuje nasza firma - Stowarzyszenie Elektroenergetyków Polskich. To właśnie ten organ wyda Państwu po zdanym egzaminie uprawnienia energetyczne (tzw. uprawnienia SEP) ważne przez okres 5 lat.

Warunkiem zdobycia tych kwalifikacji jest zaliczenie egzaminu przed stosowną komisją.
Nasza firma organizuje kursy wraz z egzaminem Online, a także stacjonarnie w przypadku firm i większej ilości uczestników!

Uprawnienia G1 pozwalają na pracę przy eksploatacji i/lub dozorze urządzeń instalacji i sieci elektrycznych.

 

Kto powinien posiadać uprawnienia SEP G1?

 

Uprawnienia elektryczne SEP G1 kierowane są do osób, które na co dzień zajmują się eksploatacją lub dozorem urządzeń elektrycznych oraz instalacjami i sieciami elektroenergetycznymi, gdzie wytwarza się, przesyła i zużywa energie elektryczną.

Przykładowe zastosowanie takich uprawnień to :

- bardzo popularne w ostatnich latach odnawialne źródła energii takie jak farmy wiatrowe, fotowoltaika oraz elektrownie wodne. Udział tych źródeł energii będzie stale wzrastał z uwagi na coraz bardziej restrykcyjne dyrektywy unijne.

- wszystkie prace związane z elektryką, od położenia instalacji w mieszkaniu/domu jednorodzinnym aż po wykonanie stosownych pomiarów i odbioru gotowych instalacji.

- coraz popularniejsza branża samochodów elektrycznych

- informatycy wykonujący pracę w serwerowniach

- konserwatorzy w szkołach, przedszkolach itp.

To oczywiście tylko wycinek miejsc gdzie wymaga się uprawnień elektryka SEP G1.

Posiadanie takich kwalifikacji jest pożądane przez pracodawców, niejednokrotnie są one wymagane aby móc rozpocząć pracę w wymarzonym zawodzie.

Zapisz się już dziś!

 

Szczegółowy podział uprawnień energetycznych G1

 

Uprawnienia można podzielić ze względu na rodzaj prac:

  • Eksploatacja
  • Dozór

Więcej na ten temat przeczytają Państwo w naszym poprzednim wpisie dotyczącym rodzaju uprawnień energetycznych  :

Rodzaje Uprawnień SEP 

 

Kolejny podział (zarówno uprawnień eksploatacji jak i dozoru) to podziału z względu na rodzaj obowiązków służbowych, są one wymienione na świadectwie kwalifikacyjnym i definiują do jakiego rodzaju prac dana osoba jest uprawniona.

Są to kolejno czynności dotyczące : 

1) Obsługi, które mają wpływ na zmiany parametrów pracy obsługiwanych urządzeń, instalacji i sieci;

2) konserwacji, które są związane z zabezpieczeniem i utrzymaniem należytego stanu technicznego urządzeń, instalacji i sieci;

3) remontu lub naprawy, które są związane z usuwaniem usterek i awarii urządzeń, instalacji i sieci w celu doprowadzenia ich do wymaganego stanu technicznego;

4) montażu lub demontażu, które są niezbędne do instalowania lub odinstalowywania i przyłączania lub odłączania urządzeń, instalacji i sieci;

5) kontrolno-pomiarowe, które są niezbędne do dokonania oględzin, oceny stanu technicznego, parametrów eksploatacyjnych, jakości regulacji i sprawności energetycznej urządzeń, instalacji i sieci.

 Opis punktów G1 wraz z krótkim wyjaśnieniem:

Każda osoba ubiegająca się o uprawnienia elektryczne SEP G1 musi wybrać stosowny zakres punktowy. Punkty nanosi się na wniosku o sprawdzenie kwalifikacji, przed szkoleniem i egzaminem.

W związku z licznymi wątpliwościami dotyczącymi poszczególnych punktów poniżej prezentujemy ich listę wraz z krótkim opisem :

Grupa 1. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, magazynujące, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną:

1) urządzenia prądotwórcze przyłączone do sieci przesyłowej lub dystrybucyjnej energii elektrycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego;

-  są to między innymi generatory, prądnice oraz zespoły prądotwórcze np. instalacje fotowoltaiczne

2) urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV; 

-  czyli np. instalacje wewnętrzne i zewnętrzne, zasilanie budynków mieszkalnych, maszyny elektryczne, urządzenia zabezpieczające, odbiorniki energii elektrycznej. Jest to jeden z najbardziej powszechnych i standardowych punktów wymagany do prostych prac związanych z elektryką.

3) urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV i napięciu znamionowym nie wyższym niż 30 kV;

- w większości przypadków będzie to zakres wystarczający gdy chodzi o eksploatację urządzeń powyżej 1kV np. autotransformatorów, przesuwników fazowych, baterii kondensatorów statycznych, wyłączników, odłączników, przekładników napięciowych, ograniczników przepięć.

Przykładem takich urządzeń są rozdzielnie 20/0,4 kV  lub transformatory.

4) urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu znamionowym wyższym niż 30 kV i napięciu znamionowym nie wyższym niż 110 kV;

- dużo mniejsza grupa uczestników będzie potrzebować uprawnień z tym punktem. Są to sieci średniego napięcia (pow. 30 kV i niższej niż 110 kV) do których przyłączane są zakłady przemysłowe, duże zakłady usługowe, galerie handlowe itp. Przykładowo - rozdzielnia 36kV

5) urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu znamionowym wyższym niż 110 kV;

- do sieci powyżej 110 kV przyłączane są duże zakłady przemysłowe o mocy zainstalowanych urządzeń rzędu od kilku do kilkudziesięciu megawatów.

6) zespoły prądotwórcze o mocy wyższej niż 50 kW;
- to urządzenie elektroenergetyczne stanowiące samodzielne źródło prądu (urządzenia do wytwarzania prądu). Przykładem takich  urządzeń są agregaty/generatory prądotwórczy itp.

7) urządzenia elektrotermiczne;
- urządzenie lub zespół urządzeń do celowego przetwarzania energii elektromagnetycznej w energię cieplną i wykorzystania jej w celach użytecznych przykładem takich urządzeń są nagrzewnice przemysłowe, kurtyny powietrzne, piece radiacyjne, piece oporowe.

8) urządzenia do elektrolizy;
- Elektroliza to termin określający wszelkie zmiany struktury chemicznej substancji, zachodzące pod wpływem przyłożonego do niej zewnętrznego napięcia elektrycznego są to np. odrdzewiacz elektrolityczny, autoklawy, elektrolizery wody, lasery diodowe, kombajny kosmetyczne, urządzenia do galwanizacji metali.

9) sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego;
- punkt dotyczy zewnętrznego oświetlenia np. latarni ulicznych, szaf oświetlenia ulicznego.

10) elektryczna sieć trakcyjna;
- zespół urządzeń umożliwiających dostarczanie energii elektrycznej do pojazdów poruszanych silnikami elektrycznymi, dotyczy np. torów, elektrycznych podstacji zasilających oraz słupów trakcyjnych.

11) elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym;
- Urządzenia elektryczne, w których przewidziano rozwiązania konstrukcyjne wykluczające lub utrudniające możliwość zapłonu mieszanin wybuchowych na zewnątrz tych urządzeń, zarówno w czasie normalnej pracy, jak i w stanie zakłóceniowym, do takich urządzeń należą między innymi urządzenia: z osłoną olejową, w obudowie ciśnieniowej,  z osłoną ognioszczelną, z osłoną piaskową, budowy wzmocnionej, iskrobezpieczne, z osłoną hermetyzowaną typu A.

12) urządzenia umożliwiające magazynowanie energii elektrycznej i jej wprowadzanie do sieci elektroenergetycznej o mocy wyższej niż 10 kW;
- magazynowanie energii elektrycznej to przetworzenie energii elektrycznej pobranej z sieci elektroenergetycznej lub wytworzonej przez jednostkę wytwórczą (np. fotowoltaikę) przyłączoną do sieci elektroenergetycznej i współpracującą z tą siecią do innej postaci energii, przechowanie tej energii, a następnie ponowne jej przetworzenie na energię elektryczną.

13) aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1–12;

- np. Czujniki, mierniki, przetworniki, wskaźniki, rejestratory, systemy wizyjne.
Uwaga ! ten punkt nie dotyczy czynności kontrolno-pomiarowych, są one ujęte w zakresie prac na stanowisku, wyjaśnionym powyżej (w sekcji : szczegółowy podział uprawnień energetycznych G1)